Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập

Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập
 • Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập

 • - Tác giả:trường ĐH Ngân hàng
 • - Nhà xuất bản:Tài Chính
 • - Số trang:542
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :2015
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:tm
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  168.000 đ

 • Giá bán:

  134.000 đ

 • Hết hàng

.

.

Tài chính doanh nghiệp - lý thuyết và bài tập

MỤC LỤC TÓM TẮT
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ............ 1
CHƢƠNG 2. GIÁ TRỊ THEO THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ ................... 25
CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ............................ 53
CHƢƠNG 4. LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO ................................................. 91
CHƢƠNG 5. CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU ......................................... 131
CHƢƠNG 6. CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP ....... 171
CHƢƠNG 7. LẬP D NG TIỀN VÀ ÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ẦU TƢ ................................................ 197
CHƢƠNG 8. N BẨY HOẠT ỘNG VÀ N BẨY TÀI CHÍNH 267
CHƢƠNG 9. CƠ CẤU VỐN VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ CƠ CẤU VỐN
.......................................................................................... 297
CHƢƠNG 10. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC VÀ MUA LẠI CỔ PHIẾU ...... 341
CHƢƠNG 11. CHÍNH SÁCH VỐN LƢU ỘNG .................................. 369
CHƢƠNG 12. QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN ................................ 413
CHƢƠNG 13. Ế HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH ... 447
CHƢƠNG 14. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CÔNG TY A QUỐC GIA ... 475
CHƢƠNG 15. QUẢN TRỊ RỦI RO ......................................................... 495
TÀI LIỆU THAM HẢO .......................................................................... 511


Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website