QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU
 • QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG CẠNH TRANH TOÀN CẦU

 • - Tác giả:MPA - 1973 Dương Hữu Hạnh
 • - Nhà xuất bản:LAO ĐỘNG
 • - Số trang:856
 • - Kích thước:16X24CM -HH
 • - Năm xuất bản :12/2012
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  900 g

 • Giá bìa:

  214.000 đ

 • Giá bán:

  209.000 đ

 • Hết hàng

.

Đã từ lâu, ngân hàng thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế quốc gia. Có thể nói chính NH là mạch máu của nền kinh tế, đã đang và sẽ đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, đảm nhận vai trò cung cấp vốn cho nhu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa quốc gia trong các nước đang phát triển. Cụ thể hơn, các NH là nơi cung ứng tiền cho chúng ta khi chúng ta cần vay để mua xe hơi, nhà ở, cung cấp tín dụng để khởi sự công ty mới...

 


Ngày nay, NH là một ngành đang thay đổi (an industry in change) để phù hợp với các nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao hơn, mới hơn của các khách hàng, đặc biệt khi các nền kinh tế đang mở cửa cho nhau, biên giới kinh tế hầu như bị dỡ bỏ khi Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) ra đời. Cụ thể, NH phải cống hiến các dịch vụ mới, sáp nhập (emerging) và hợp nhứt (consolidating) trở thành các doanh nghiệp lớn và phức tạp hơn, chấp nhận các công nghệ mới nhanh hơn là chúng ta suy nghĩ, và đối diện với các luật pháp mới và đang thay đổi, khi các quốc gia ngày càng hợp tác để điều phối và giám sát các NH đang phục vụ công dân của họ.

 


Tại Việt Nam, đến cuối năm 2011, hệ thống NH Việt Nam bao gồm 01 NH phát triển, 01 NH chánh sách xã hội, 05 NHTM nhà nước (gồm cả 2 NHTM) đã được cổ phần hóa có cổ phần chi phối của nhà nước, 37 NHTM cổ phần, 50 chi nhánh NH ngoại quốc, 5 NH 100% vốn ngoại quốc, 05 NH liên doanh, 18 công ty tài chánh, 12 công ty cho thuê tài chánh, 01 quỹ tín dụng trung ương, 1.083 quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 01 tổ chức tài chánh vi mô...

 


Bất cứ cuộc khủng hoảng tài chánh nào cũng liên quan đến bốn vấn đề chủ yếu trong NH: (1) chất lượng tài sản kém, thể hiện qua tỷ lệ nợ xấu cao, (2) thiếu vốn riêng, (3) gặp khó khăn về thanh khoản [tiền mặt] và (4) yếu kém về quản trị NH rủi ro, kinh doanh thua lỗ. Các điều này đã được tìm thấy tại hầu hết các NH Việt Nam. Hiện nay, hệ thống NH Việt Nam đã tiến hành tái cơ cấu lần hai (lần đầu 2000 - 2005) để phù hợp với môi trường và điều kiện kinh tế mới.

 


Ngân hàng là trong một những hình thức doanh nghiệp chịu sự quy định chặt chẽ của luật pháp trên thế giới. Không một NH nào bắt đầu hoạt động mà không có sự cho phép để thực hiện các hoạt động kinh doanh của họ và không ai có thể đóng cửa hoạt động của NH mà không có sự chấp thuận của chánh phủ. Tuy nhiên, các quy định mở rộng của luật pháp đã làm hạn chế các dịch vụ, hành vi của NH và thành tích hoạt động của NH đang thay đổi. Các quy định của luật pháp về NH đang chú ý nhiều hơn đến rủi ro NH và lưu ý đến các tín hiệu từ thị trường tư nhân.

 


Trong quyển sách này, do thời gian biên soạn ngắn, hạn chế số trang và giá thành quyển sách, chúng tôi chỉ thảo luận một số chủ đề. Các chủ đề liên hệ khác được đề cập rải rác trong các quyển: Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại và Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng.

Chúng tôi đã không thảo luận một số chủ đề sau trong quyển sách này:
+ Tác động của chánh sách và luật pháp chánh phủ đối với hoạt động NH
+ Tổ chức và cơ cấu NH và ngành hoạt động của NH
+ Xác định và đo lường lãi suất và kiểm soát mức chênh lệch do việc dễ biến đổi của lãi suất NH (Determining and measuring interest rates and controlling a bank’s interest – sensitive gap).
+ Khái niệm về thời kỳ (kỳ hạn) và quản trị mức chênh lệch kỳ hạn NH
+ Các kỹ thuật quản trị hợp đồng tương lai, quyền chọn, hoán đổi và quản trị tài sản – khoản nợ.
+ Việc tài trợ nằm ngoài bảng cân đối kế toán tại NH và các chứng khoán dẫn xuất tín dụng.
+ Quản trị tình hình vốn cổ phần NH (Management of bank’ equity capital) v.v...


THIẾT KẾ SÁCH
Quyển Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu gồm tám chương liên hệ sau:
- Chương 1: Đại cương về các NH và các dịch vụ NH
Chương này thảo luận các dịch vụ phong phú và đa dạng mà các NH hiện đại đảm nhận để đáp ứng các đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu thụ, và đảm nhận các dịch vụ mà vài thập niên trước đây chỉ dành cho các NH chuyên ngành.
- Chương 2: Phân tách các báo cáo tài chánh của ngân hàng
- Chương 3: Luật pháp Việt Nam liên quan đến việc quản trị NH thương mại
Chương chủ yếu thảo luận Luật Các Tổ Chức Tín Dụng của Việt Nam và các Thông Tư, Quyết Định của Bộ Tài Chánh và NHNN nhằm quy định các phạm vi hoạt động của NH; cụ thể các vấn đề quy định phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để giải quyết rủi ro tín dụng...
- Chương 4: Các chánh sách và các thủ tục cho vay và định giá dịch vụ liên quan tiền gởi
Các chánh sách và các thủ tục cho vay và định giá tiền gởi của NH được thực hiện tại Mỹ và Việt Nam
- Chương 5: Nghiệp vụ cho vay – định giá cho vay người tiêu thụ và bất động sản
Chương này trình bày quy trình cho vay và việc ấn định cho vay đối với người tiêu thụ (cá nhân, hộ gia đình) và bất động sản.
- Chương 6: Nghiệp vụ cho vay và định giá cho vay các doanh nghiệp
Chương giới thiệu quy trình cho vay cụ thể được thực hiện tại các NH Việt Nam và kỹ thuật định giá cho vay doanh nghiệp được các nước trên thế giới sử dụng.
- Chương 7: Việc đo lường và đánh giá thành tích hoạt động ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng – lãi suất – tỷ giá
Chương tìm hiểu về việc đo lường và đánh giá thành tích hoạt động và các kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng – lãi suất – tỷ giá
- Chương 8: Ngân hàng và nhiệm vụ đầu tư sinh lợi
Chương đề cập ngân hàng và nhiệm vụ đầu tư sinh lợi bên cạnh việc cung cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân hay tổ chức.

CÁC ĐẶC ĐIỂM SƯ PHẠM (PEDAGOGICAL FEATURES)
Nhằm giúp người đọc dễ hiểu và áp dụng vào thực tiễn hoạt động tài chánh – ngân hàng, chúng tôi đã đưa vào sách các điểm sau:
+ Mỗi chương, trước nhứt, đều có các mục Mục Tiêu Học Tập của Chương (Learning objectives) mô tả mục tiêu chủ yếu của chương này, và Tóm Lược Các Chủ Đề Cơ Bản của chương, tức chương thảo luận các vấn đề nào.
+ Các Thuật Ngữ Cơ Bản (Key Terms) đều được liệt kê vào cuối mỗi chương, gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh tương đương nhằm giúp người đọc hiểu rõ các từ chủ chốt trong chương đó.
+ Giải thích Các Thuật Ngữ NH (A glossary of banking terms) được liệt kê vào cuối sách để hỗ trợ người đọc hiểu cặn kẽ, thấu đáo các thuật ngữ căn bản NH, được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, được trích từ các sách giáo khoa NH và tài chánh của giáo sư ĐH Mỹ.
+ Các Kiểm Tra Khái Niệm (Concept checks) được bao gồm sau mỗi phần chủ yếu của chương để giúp xác định người đọc hiểu đúng các khái niệm của các thuật ngữ vừa trình bày trong chương.
+ Trước mỗi chương có mục Sự Kiện Tài Chánh – Ngân Hàng hay Các Bài Học trong khung (boxed reading) nêu lên tình hình cụ thể đang xảy ra về Tài Chánh – Ngân Hàng tại Việt Nam hay trên thế giới nhằm giúp người đọc thú vị tiếp cận với thực tế, bên cạnh phần lý thuyết trong sách.
+ Nhiều Bài Toán ở Cuối Chương (End-of-Chapter problems) đưa ra để hỗ trợ người đọc giải đáp, một cách áp dụng hữu hiệu những điều đã học, như các phương trình trong chương...
+ Nhiều biểu đồ, bảng biểu (diagrams, exhibits, tables...) đều được đưa vào sách để minh họa cụ thể những điều mà chương đã giới thiệu.
+ Có rất nhiều chứng từ NH để minh họa cho phần lý thuyết như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh, biên bản định giá tài sản thế chấp...
+ Có nhiều bài tập và bài giải giúp SV hiểu rõ hơn những điều đã học.

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website