Niệm Phật sám Pháp

Niệm Phật sám Pháp
 • Niệm Phật sám Pháp

 • - Tác giả:THÍCH THIỀN TÂM
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Số trang:206
 • - Kích thước:14x20cm
 • - Năm xuất bản :2012
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • - Công ty phát hành:QB- TH.DUY
 • Trọng lượng:

  300 g

 • Giá bìa:

  28.000 đ

 • Giá bán:

  26.000 đ

.

.Do Bổn nguyện lực của đức A Di Ðà, do năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, cùng với gia trì lực của chư vị Ðại địa Bồ tát; đệ tử chúng con được gặp duyên lành dẫn dắt vào Chân Lý Tối Thượng bằng cửa ngõ Niệm Phật. Như mùa hạ thì phải mặt áo vải, như mùa đông phải mặc áo bông, sự tu hành cũng thế, nghĩa là không thể trái với thời tiết và cơ duyên được.

Dù đức Ðạt Ma Tổ sư tái hiện ngay lúc này, nếu muốn hợp thời cơ để Cứu độ chúng sanh mau được Giải thoát, thì cũng không có pháp nào hơn Pháp môn Niệm Phật cả. Vì thế cho nên thuyết pháp mà không phù hợp với căn cơ và trình độ, thì chắc chắn chúng sanh bị chìm trôi trong biển khổ vậy.

*************************

Mở đầu phương pháp sám hối niệm Phật, đệ tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam mô A-di-đà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của bản nguyện A-di-đà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo.

Quy y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy y tất cả Bồ-tát Thánh hiền tăng khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Nam mô Ta bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Bổn sư chỉ dạy pháp môn niệm Phật.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật, vị Đạo sư tiếp dẫn vãng sinh Cực lạc.

Nam mô Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh–ba bộ kinh chỉ dạy rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sinh thời mạt pháp.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vô biên quang trí thân, Đại hùng đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng niệm Phật pháp môn, sơ tổ Huệ Viễn đại sư Bồ-tát.

Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương niệm Phật pháp môn, nhị tổ Thiện Đạo đại sư Bồ-tát.

Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, liệt vị Thiện thần Bồ-tát ma ha tát.

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website