Luật tứ phần giới bổn Như Thích

Luật tứ phần giới bổn Như Thích
 • Luật tứ phần giới bổn Như Thích

 • - Tác giả:HT- THÍCH HÀNH TRU
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Số trang:790
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Năm xuất bản :PL 2560 - DL :2016
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • - Công ty phát hành:ANHOA- TO
 • Trọng lượng:

  1.300 g

 • Giá bìa:

  139.000 đ

 • Giá bán:

  125.000 đ

.

.

Lời tựa

Luận rằng : Giới bổn là ?

Là kỷ luật của thầy Tỳ Kheo, chiếc thuyền qua nước Phạt; kỷ luật mất, thời lòng lo không yên; thuyền tàu lủng, thời bờ kia khó đến

Nên đức Như Lai trước từ Lộc Uyển, sau đến Hạt thọ, nhiều lần dặn bảo, biểu phải y theo giới luật làm thầy, coi đồng như Phật.

Người đời bấy giờ phụ lời di chúc, khinh tạng Tỳ Ni, đứa con ngỗ nghịch cãi lời ông Từ phụ; như Thiện Tinh Tỳ Kheo khinh lời Phật Tổ

Phụ lời di chúc là chê Phật vậy; khinh tạng Tỳ Ni là chê Pháp vậy; thấy người trì giới ngạo nghĩnh là chê Tăng vậy.

Ôi! Ngôi Tam Bảo đã chê và lại hủy, thì còn gì mà gọi là Thích Tử?

Bởi giới pháp, chính là thuốc hay chữa lành giống nghiệp vô minh, phép mầu tu chứng năm phần pháp thân vậy

Giống nghiệp không đoạn, thời nguồn nhân tràn ngập; pháp thân không tròn, thời không biết bao giờ được giải thoát

Trái đây mà tu hành, dù cho tỏ ngộ lý thiền định hiện tiền, rốt cuộc cũng là ma nghiệp ( trong kinh đã nói rõ), không phải lời bịa đặt của tôi.

Đời nay, những kẻ tu lầm chứng quấy, nói thì nói lời ngoài giới luật, chấp theo phép tà kiến của mình; chính mình không giữa được, muốn cho ai cũng đồng cái bệnh như mình, chê pháp, bỏ luật, không thèm ngó tới.

Tôi nhân thấy vậy, gắng khuyên kẻ sơ học ghé mắt vào Tạng Luật, hầu Định, Huệ có nền móng, thời chính pháp mới được lâu còn

Song, văn luật ý mầu; pháp, chỉ , trì ,tác , phạm, danh, chủng, tính và tướng, người xem không đâu là không mờ mịt, nên tôi mới vội quên sức dốt của mình lấy bộ giới bổn đúng như Luật Tạng mà giải thích, cho nên gọi bộ này là bộ Như Thích. Thích mà chưa hết, thời phụ thêm các bộ khác cho rõ đó: vừa la làm then chốt cho tạng Luật, vừa là giúp kẻ học giả được thông thạo đường lối, văn chương tuy đơn giản mà nghĩa lý thật đủ ; dầu ai muốn lên đền đài Phật Xá Na, cũng có thể từ đây bước lên một bước

Thời kỳ Hoàng hiệu Sùng Trinh,

năm Quý Mùi , mùa Đông , non Tây lai,

Tỳ Kheo , Phát tâm bồ đề tên là Hoằng Tán

....

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website