Kinh đại bát niết bàn - (bộ 8 cuốn )

Kinh đại bát niết bàn - (bộ 8 cuốn )
 • Kinh đại bát niết bàn - (bộ 8 cuốn )

 • - Tác giả:tam tạng pháp sư ĐÀM VÔ SẤM -Chú giải :Đoàn Trung Còn
 • - Nhà xuất bản:TÔN GIÁO
 • - Số trang:4700
 • - Kích thước:16x24cm
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • Trọng lượng:

  7.300 g

 • Giá bìa:

  2.000.000 đ

 • Giá bán:

  1.600.000 đ

 • Hết hàng

.

Kinh Đại Bát Niết – bàn đề cập đến hầu như tất cả những vấn đề liên quan đến sự tu tập của người Phật tử, vì đây là những lời dặn dò, chỉ dạy cuối cùng của đức Như Lai ngay trước lúc nhập Niết Bàn. Tuy vậy, nếu phân tích một cách đại lược thì có thể thấy kinh này đề cập đến những nội dung chính như sau:

- Làm phát khởi đức tin sâu xa theo Đại thừa, giúp người Phật tử xác định rõ con đường tu tập.

- Nói rõ về sự thường tồn của thể tánh Như Lai, chính là mục đích tối thượng của sự tu tập

- Sự cần thiết phải thể nhận năng lực giác ngộ hay tánh Phật của tất cả chúng sanh

- Mối tương quan cùng tồn tại trong mỗi chúng sanh phàm phu giữa năng lực giác ngộ tiềm tàng và nguy cơ sa đọa vì thiếu đức tin

- Phân biệt rõ giữa những lời dạy chân chánh của đức Như Lai với những tà khuyết sai lầm.

- Nhận thức rõ ý nghĩa các phương tiện thuyết giáo quyền thừa nhằm mục đích dẫn dắt

- Thuyết giảng về cảnh giới giải thoát với các thuộc tính thường tồn, an vui, chân thật và thanh tịnh.

- Thuyết giảng về bốn tâm vô lượng: từ, bi, hỷ, xả

- Thuyết giảng về mối quan hệ giữa nghiệp nhân đã tạo và kết quả phải nhận lãnh

- Nhận thức rõ về ý nghĩa thật sự của dòng sinh tử tiếp nối không dừng trong Ba cõi

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website