kinh Đại Bảo Tích ( bộ 9 tập)

kinh Đại Bảo Tích ( bộ 9 tập)
 • kinh Đại Bảo Tích ( bộ 9 tập)

 • - Tác giả:Thích Trí Tịnh
 • - Nhà xuất bản:tôn giáo
 • - Số trang:.
 • - Kích thước:16x24cm -
 • - Hình thức bìa :Bìa cứng
 • Trọng lượng:

  15.000 g

 • Giá bìa:

  1.200.000 đ

 • Giá bán:

  1.098.000 đ

.

Trong khế kinh, Đức Phật nói: "Chỉ vì một đại sự nhơn duyên mà Đức Phật xuất hiện thế gian, đó là muốn mọi người, mọi chúng sanh đều thành Phật đồng như Đức Phật”.

Lời Đức Phật thật đơn giản, mà ý nghĩa thật tột cùng sâu rộng. Trong lời đó có nghĩa cứu cánh bình đẳng. Phật và chúng sanh không có sai khác. Còn có nghĩa là hiện tại mỗi chúng sanh đều có đủ tánh đức đồng như Phật. Cũng có nghĩa là nếu chúng sanh có lòng tin thanh tịnh, y giáo phụng hành thì quyết sẽ thành Phật, như trong Đại thừa Kinh thường có câu, chính Đức Phật dạy: "Các người là Phật sẽ thành, còn chư Phật là Phật đã thành”.

Vì thấy rõ tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật nên Đức Phật ra đời, dùng thân khẩu truyền cho đời những phương cách, nhập pháp môn làm điều kiện cụ thể để bước lên đường Phật, để rồi đến quả Phật. Những phương pháp cụ thể đó gọi là Phật Pháp.

Vì các chúng sanh căn không đồng nhau, tánh không đồng nhau, ý thích cùng sự mong muốn v.v... cũng không đồng nhau, nên Đức Phật phải theo cơ mà dạy rất nhiều pháp môn, nên phải dùng từ "Vô lượng pháp môn”.

Dầu là vô lượng nhưng nếu mỗi chúng sanh y theo một pháp môn, đúng với tâm tánh thích muốn của chính mình rồi, quyết tâm hiểu rõ hành trì thật đúng thật bền, thật sâu, thì nhất định đạt thành đạo quả.

Như trên nói: “Mọi chúng sanh đều có đủ đức tánh đồng như Phật chỉ vì điên đảo vọng tưởng hư vọng phân biệt, dục tham phiền não che chướng nên những tánh đức trong sáng sẵn có ấy không hiện thật”.

Tất cả pháp môn của Đức Phật dạy, những phương pháp mà Đức Phật lúc hành đạo đã thật hành, đã hiểu rõ, đã kinh nghiệm và do đó đã đạt kết quả cứu cánh, nay đem truyền dạy lại cho mọi người, đều nhằm vào việc phải trừ những đảo tưởng phân biệt, dục tham phiền não, để cho tánh đức sẵn có phát hiện tác dụng. Vì đó là sẵn có nên Đức Phật tự nói: "Ta không có một chút pháp gì để thành Vô thượng Bồ đề cả”. Phật pháp là phương tiện đưa người vào đạo, là liều thuốc chữa trị bịnh hư vọng phiền não, là cách thức rửa lau những đảo tưởng như lau bụi trên mặt gương, mà tuyệt đối không có chút gì là có, là được, vì đạo là tánh đức sẵn đủ vậy.

Phật pháp vô lượng môn cô đọng lại trong ba môn vô lậu: Giới, Định và Huệ. Vô lậu giới để phòng ngừa, để ngăn đảo vọng. Vô lậu định để chận đứng, để đối trừ "đảo vọng”. Vô lậu huệ dứt sạch đảo vọng. Và tùy theo giai đoạn mà đảo vọng từng phần được dứt trừ, thì tánh đức sẵn có của hành giả cũng từng phần thể hiện, đó là các bực Hiền, các bực Thánh, các bực Bồ tát. Cho đến lúc tất cả đảo vọng sạch trọn vẹn, thì tánh đức thể hiện trọn vẹn, đó là quả Phật, là thành Phật.

Trong bộ Kinh Đại Bảo Tích này, nội dung không ngoài những điều đã nêu ở trên, dầu là rất nhiều, rất rộng.

Trong thập niên năm mươi, tôi được đọc tụng bộ Kinh này từ bổn sách của Bắc bộ Việt Nam ta, bổn Hán văn, tôi đã có hoài bão phiên dịch ra Việt văn để được thông dụng theo thời đại.

Cầu nguyện tất cả mọi người, mọi thí chủ, hoặc thiện chí hoặc công sức hoặc tịnh tài, đều tròn đầy phước lạc.

Thích trí Tịnh-Cẩn chí.

Mục Lục Toàn Tập

Lời Nói Đầu Của Dịch Giả
Nghi Thức Trì Tụng
Mục Lục Tập I
Chương I: Pháp Hội Tam Tụ Luật Nghi - Thứ Nhứt
Chương II: Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm - Thứ Hai
Phẩm Vô Thượng Đà La Ni – Thứ Nhứt
Phẩm Xuất Ly Đà La Ni – Thứ Hai
Phẩm Thanh Tịnh Đà La Ni – Thứ Ba
Chương III: Pháp Hội Mật Tích Kim Cang Lực Sĩ - Thứ Ba
Chương IV: Pháp Hội Tịnh Cư Thiên Tử - Thứ Tư
Chương V: Pháp Hội Vô Lượng Thọ Như Lai - Thứ Năm
Mục Lục Tập II
Chương VI: Pháp Hội Bất Động Như Lai - Thứ Sáu
Phẩm Thọ Ký Trang Nghiêm – Thứ Nhứt
Phẩm Phật Sát Trang Nghiêm – Thứ Hai
Phẩm Thanh Văn Chúng – Thứ Ba
Phẩm Bồ Tát Chúng – Thứ Tư
Phẩm Niết Bàn Công Đức Trang Nghiêm – Thứ Năm
Phẩm Nhơn Duyên Vãng Sanh – Thứ Sáu
Chương VII: Pháp Hội Mặc Giáp Trang Nghiêm - Thứ Bảy
Chương VIII: Pháp Hội Pháp Giới Thể Tánh Vô Phân Biệt- Thứ Tám
Chương IX: Pháp Hội Đại Thừa Thập Pháp - Thứ Chín
Chương X: Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Phổ Môn - Thứ Mười
Chương XI: Pháp Hội Xuất Hiện Quang Minh - Thứ Mười Một
Mục Lục Tập IIi
Chương XII: Pháp Hội Bồ Tát Tạng - Thứ Mười Hai
Phẩm Khai Hóa Trưởng Giả - Thứ Nhất
Phẩm Kim Tỳ La Thiên Thọ Ký - Thứ Hai
Phẩm Thí Nghiệm Bồ Tát - Thứ Ba
Phẩm Như Lai Bất Tư Nghì Tánh - Thứ Tư
Phẩm Tứ Vô Lượng - Thứ Năm
Phẩm Đàn Na Ba La Mật Đa - Thứ Sáu
Phẩm Thi La Ba La Mật - Thứ Bảy
Phẩm Sằn Đề Ba La Mật - Thứ Tám
Phẩm Tỳ Lê Gia Ba La Mật - Thứ Chín
Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật - Thứ Mười
Phẩm Bát Nhã Ba La Mật - Thứ Mười Một
Phẩm Đại Tự Tại Thiên Thọ Ký - Thứ Mười Hai
Mục Lục Tập Iv
Chương XIII: Pháp Hội Phật Thuyết Nhơn Xử Thai - Thứ Mười Ba
Chương XIV: Pháp Hội Phật Thuyết Nhập Thai Tạng - Thứ Mười Bốn
Chương XV: Pháp Hội Văn Thù Sư Lợi Thọ Ký - Thứ Mười Lăm
Chương XVI: Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiệt - Thứ Mười Sáu
Phẩm Tự - Thứ Nhất
Phẩm Tịnh Phạn Vương Đến Phật – Thứ Hai
Phẩm A Tu La Vương Thọ Ký – Thứ Ba
Phẩm Bổn Sự - Thứ Tư
Phẩm Ca Lâu La Vương Thọ Ký – Thứ Năm
Phẩm Long Nữ Thọ Ký – Thứ Sáu
Phẩm Long Vương Thọ Ký – Thứ Bảy
Phẩm Cưu Bàn Trà Thọ Ký – Thứ Tám
Phẩm Càn Thát Bà Thọ Ký – Thứ Chín
Phẩm Dạ Xoa Thọ Ký – Thứ Mười
Phẩm Khẩn Na La Vương Thọ Ký – Thứ Mười Một
Phẩm Hư Không Hành Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Hai
Phẩm Tứ Thiên Vương Thọ Ký – Thứ Mười Ba
Phẩm Tam Thập Tam Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Bốn
Phẩm Dạ Ma Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Lăm
Phẩm Đâu Suất Đà Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Sáu
Phẩm Hóa Lạc Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Bảy
Phẩm Tha Hóa Tự Tại Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Tám
Phẩm Chư Phạm Thiên Thọ Ký – Thứ Mười Chín
Phẩm Quang Âm Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi
Phẩm Biến Tịnh Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi Mốt
Phẩm Quảng Quả Thiên Thọ Ký – Thứ Hai Mươi Hai
Phẩm Tịnh Cư Thiên Tử Tán Kệ - Thứ Hai Mươi Ba
Phẩm Giá La Ca Ba Lợi Bà La Xà Ca Ngoại Đạo – Thứ Hai Mươi Bốn
Phẩm Lục Giới Sai Biệt – Thứ Hai Mươi Lăm
Phẩm Tứ Chuyển Luân Vương – Thứ Hai Mươi Sáu
Mục Lục Tập V
Chương XVII: Pháp Hội Phú Lâu Na - Thứ Mười Bảy
Phẩm Bồ Tát Hạnh – Thứ Nhứt
Phẩm Đa Văn – Thứ Hai
Phẩm Bất Thối – Thứ Ba
Phẩm Cụ Thiện Căn – Thứ Tư
Phẩm Thần Thông Lực – Thứ Năm
Phẩm Đại Bi – Thứ Sáu
Phẩm Đáp Nạn – Thứ Bảy
Phẩm Phú Lâu Na – Thứ Tám
Chương XVIII: Pháp Hội Hộ Quốc Bồ Tát - Thứ Mười Tám
Chương XIX: Pháp Hội Úc Già Trưởng Giả - Thứ Mười Chín
Chương XX: Pháp Hội Vô Tận Phục Tạng - Thứ Hai Mươi

............

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website