Kế toán chi phí

Kế toán chi phí
 • Kế toán chi phí

 • - Tác giả:PGS.TS Phạm Văn Dược ( CB ) - Trần Văn Tùng - Phạm Ngọc Toàn
 • - Nhà xuất bản:Tài chính
 • - Số trang:392
 • - Kích thước:16 x 24cm
 • - Năm xuất bản :2013
 • - Hình thức bìa :bìa mềm
 • Trọng lượng:

  700 g

 • Giá bìa:

  95.000 đ

 • Giá bán:

  95.000 đ

.

Chi phí là một yếu tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí với vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý, vì vậy, từ lâu kế toán chi phí đã được xem là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán. Trong quá khứ, kế toán chi phí là nguồn gốc của kế toán quản trị. Trong những năm gần đây, mặc dù kế toán quản trị phát triển rất nhanh chóng, nhưng kế toán chi phí vẫn giữ vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, vì thế kế toán chi phí là một môn học cần phải được tiếp tục nghiên cứu và phát triển.   
Để đáp ứng yêu cầu về tài liệu giảng dạy, học tập và nghiên cứu kế toán chi phí cho sinh viên chuyên ngành kế toán, Bộ môn kế toán quản trị và phân tích hoạt động kinh doanh – Khoa kế toán kiểm toán trường Đại học Kinh Tế Tp. HCM đã biên soạn giáo trình kế toán chi phí.
Trong phạm vi quyển sách này, chúng tôi tập trung giới thiệu các mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, bao gồm mô hình truyền thống của Việt Nam và mô hình của các nước có nền kế toán tiên tiến trên thế giới, nhằm cung cấp thông tin chi phí cho cả kế toán tài chính và kế toán quản trị.
Tài liệu được biên soạn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp, đồng thời còn giúp cho người học rèn luyện kỹ năng thực hành về kế toán chi phí.   
MỤC LỤC
----------˜4™----------
LỜI NÓI ĐẦU
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ  KẾ TOÁN CHI PHÍ
I. DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG CHI PHÍ
TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1. Doanh nghiệp sản xuất
2. Quy trình vận động chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
II. CÁC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT............
III. KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ PHÂN BIỆT KẾ TOÁN CHI PHÍ VỚI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRONG MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH TOÀN CẦU
1. Những yêu cầu mới đối với thông tin kế toán chi phí
2. Sự đổi mới của kế toán chi phí
ü TÓM TẮT CHƯƠNG
ü CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chương 2: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH
I. KHÁI NIỆM CHI PHÍ – KHÁI NIỆM GIÁ THÀNH
1. Khái niệm chi phí
2. Khái niệm giá thành
II. PHÂN LOẠI CHI PHÍ
1. Phân loại chi phí theo tính chất, nội dung kinh tế của chi phí (Theo yếu tố chi phí)
2. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết quả kinh doanh
4. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
5. Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí
III. PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
1. Phân loại giá thành theo thời điểm xác định giá thành
2. Phân loại giá thành theo nội dung kinh tế cấu thành giá thành
ü TÓM TẮT CHƯƠNG
ü CÂU HỎI LÝ THUYẾT
ü BÀI TẬP
Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
I. NHỮNG VẤN ,ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
1. Mục tiêu
2. Đặc điểm
3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành
4. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
1. Khái quát về sản xuất công nghiệp
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
ü TÓM TẮT CHƯƠNG
ü CÂU HỎI LÝ THUYẾT
ü CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
ü BÀI TẬP
Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Mục tiêu
2. Đặc điểm
II. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3. Xử lý số chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung
III. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO QUY TRÌNH SẢN XUẤT
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
3. Xác định sản lượng hoàn thành tương đương
4. Xác định giá thành đơn vị sản phẩm, tổng giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
5. Báo cáo sản xuất
7. So sánh hai phương pháp trung bình và FIFO
ü TÓM TẮT CHƯƠNG
ü CÂU HỎI LÝ THUYẾT
ü CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
1. Mục tiêu
2. Đặc điểm
3. Xây dựng giá thành định mức
4. Xác định các chênh lệch giữa thực tế so với định mức
II. KẾ TOÁN CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
1. Kế toán chênh lệch nguyên, vật liệu trực tiếp
2. Kế toán chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp
3. Kế toán chênh lệch chi phí sản xuất chung
4. Kế toán giá thành sản phẩm hoàn thành nhập kho và giá vốn hàng bán
III. KẾ TOÁN XỬ LÝ CÁC CHÊNH LỆCH THỰC TẾ SO VỚI ĐỊNH MỨC
1. Trường hợp số tiền chênh lệch nhỏ (Không trọng yếu)
2. Trường hợp số tiền chênh lệch lớn (trọng yếu)

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website