Dược Sư pháp Đà La Ni kinh

Dược Sư pháp Đà La Ni kinh
 • Dược Sư pháp Đà La Ni kinh

 • - Tác giả:Thích Quảng Trí - Huyền Thanh
 • - Nhà xuất bản:Tôn Giáo
 • - Số trang:348
 • - Kích thước:14.5 x 20.5cm.
 • - Năm xuất bản :2017
 • Trọng lượng:

  400 g

 • Giá bìa:

  45.000 đ

 • Giá bán:

  45.000 đ

.

 

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tên Phạn là BHAISAIJYA GURU VAITÙRYA PRABHÀ RÀJÀYA TATHÀGATÀYA , dịch âm là Bệ Sái Xã Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạt Bà Hát Ra Xà Dã Đát Đà Yết Đa Gia. Hoặc dịch đơn giản là Bột Sát Tử Dã Ngu Lỗ Phệ Nữ La Tát Tha Nghiệt Đa (Bhaisaijya Guru Vaitùrya Tathàgata_ Dược Sư Lưu Ly Như Lai) Hoặc Bệ Sái Xã Lũ Rô Đát Đà Yết Đa Gia (Bhaisaijya Guru Tathàgatàya_Dược Sư Như Lai) Hoặc Ma Ha Bột Sát Tử La Gia Một Đà (Mahà Bhaisaijya Ràja Buddha _ Đại Y Vương Phật) . Do Bản Nguyện của Ngài là : “ Cứu tất cả bệnh khổ cho các chúng sinh “ nên Ngài còn có tên là Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật

Nguyên khởi của Đức Phật này không được rõ ràng vì có rất nhiều quan điểm khác nhau về Bản Tịch của Ngài như :

Ngài là Vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức A Súc Như Lai (Aksobhya Tathàgata)

Ngài là Vị Như Lai đồng Thể khác Tên với Đức Đại Nhật Như Lai (Vairocana Tathàgata) trong Thai Tạng Giới

Ngài chính là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật (‘Sàkyamunàye Buddha)

Ngài chính là Đức Vô Năng Thắng Như Lai (Ajita Tathàgata)

Nếu căn cứ vào Chủng Tử của Đức Phật Thích Ca là BHA (矛) và Chủng Tử của Đức Phật Dược Sư là BHAI (丞) kèm với Tiểu Chú của Đức Phật Dược Sư là: ”Om hulu hulu candali matangi svàhà “ thì Ngài có tương quan rất mật thiết với Đức Phật Thích Ca vì Bài Chú này chính là câu Chú của Vô Năng Thắng Minh Vương (Ajita vidyaràja) là một Tôn Phẫn Nộ biểu thị cho Đức Giáng Phục Bốn Ma của Đức Phật Thích Ca

Do Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên được Tôn Xưng là Thất Phật Dược Sư. Bảy Vị Như Lai này có tên là :

1 ) Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở phương Đông

2 ) Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, hóa độ Thế Giới Diệu Bảo Quốc ở phương Đông

3 ) Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai, hóa độ Thế Giới Viên Mãn Hương Tích Quốc ở phương Đông

4 ) Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương Đông

5 ) Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, hóa độ Thế Giới Pháp Tràng Quốc ở phương Đông

6 ) Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai ( hoặc Tường Như Lai, hóa độ Thế Giới Vô Ưu Quốc ở phương Đông Pháp Hải Tuệ Du Hý Thần Thông Như Lai ) hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải Quốc ở phương Đông

7 ) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, hóa độ Thế Giới Tĩnh Lưu Ly Quốc ở phương Đông

Căn cứ vào Kinh Bắc Đẩu Thất Tinh Diên Mệnh thì 7 vị Phật Dược Sư lại biểu thị cho 7 vì Sao Bắc Đẩu qua bài Kinh xưng tán và ghi nhận là :” Hàng năm nếu gặp tai ách thì lễ Kinh này 7 lạy “

Nam mô Tham Lang Tinh, thị Đông phương Tối Thắng Thế Giới Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật

( Quy mệnh Tham Lang Tinh là Vận Thông Ý Như Lai Phật của Thế Giới Tối Thắng ở phương Đông _ Phần Kinh bên dưới đều dịch tương tự như vậy )

Nam mô Cự Môn Tinh, thị Đông phương Diệu Bảo Thế Giới Quang Âm Tự Tại Như Lai Phật

Nam mô Lộc Tồn Tinh , thị Đông phương Viên Mãn Thế Giới Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật

Nam mô Văn Khúc Tinh , thị Đông phương Vô Ưu Thế Giới Tối Thắng Cát Tường Như Lai Phật

Nam mô Liêm Trinh Tinh, thị Đông phương Tịnh Trụ Thế Giới Quảng Đạt Trí Biện Như Lai Phật

Nam mô Vũ Khúc Tinh , thị Đông phương Pháp Ý Thế Giới Pháp Hải Du Hý Như Lai Phật

Nam mô Phá Quân Tinh , thị Đông phương Lưu Ly Thế Giới Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật

Danh sách sách

Hỗ trợ khách hàng

Nhận bản tin

Liên kết website