Đại Thủ ấn - Tức Nhân Thành Phật

Đại Thủ ấn - Tức Nhân Thành Phật
 • Đại Thủ ấn - Tức Nhân Thành Phật

 • - Tác giả:Quỳnh Na
 • - Nhà xuất bản:Hồng Đức
 • - Số trang:417
 • - Kích thước:19x27cm
 • - Năm xuất bản :2020
 • - Hình thức bìa :bìa cứng
 • - Công ty phát hành:ML
 • Trọng lượng:

  1.200 g

 • Giá bìa:

  319.000 đ

 • Giá bán:

  255.000 đ

.

 

Trong Tạng truyền Phật giáo có truyền thừa một số pháp môn tu tâm thần bí, có một loại tâm pháp không thể không đề cập đến là pháp môn tu tâm tối thượng của Mật tông Tây Tạng, có tập trung tinh hoa của tất cả các giáo pháp, chính là Đại thủ ấn.
Đại thủ ấn đại biểu cho tất cả các hiện tượng, tất cả các trạng thái và vận động của vũ trụ, cho đến tất thảy sự hóa hiện vô cùng vô tận. Nó có thể giúp cho các hành giả hiểu được và tu tập nội tâm, khiến cho nội tâm không còn nghi hoặc.
Đại thủ ấn bắt nguồn từ Phật Đà Kim Cương Tổng Trì là giáo thụ thần bí thù thắng nhất, rồi được truyền thụ cho bậc đại thành tựu của Ấn Độ Đế Lạc Ba, thông qua sự phát triển và hiệu chỉnh của Đế Lạc Ba, sau đó tổ sư khai sơn phái Cát Cử của Trạng truyền Phật giáo Mã Nhĩ Ba, từ đó khiến cho giáo pháp Đại thủ ấn trở thành Đại thủ ấn Hiển Mật - tinh túy trong giáo nghĩa của phái Cát Cử.
Mục đích tu luyện Đại thủ ấn là kiến lập mối quan hệ giữa ý thức cá thể con người và ý thức vũ trụ, tứ ý thức cá thể phát triển rộng thành ý thức vũ trụ, cuối cùng hai cái dung nhập làm nhất thể. Chỉ có nhận thức rõ tự tính viên minh, nhận thức được bản lai diện mục của mình, tức minh tâm kiến tính, khi chứng ngộ được như vậy cũng chính là laucs chứng ngộ được phép Đại thủ ấn. Bằng nhận thức này để thông đạt ý thức vũ trụ, chính là chứng đắc được Bồ đề vô thượng.
Tạng truyền Phật giáo hình thành cách đây 1300 năm. Cho đến nay, Phật giáo Tây Tạng đặc biệt là Mật tông Tây Tạng đều dùng những giáo nghĩa uyên thâm, phương thức tu hành đặc sắc, đem đến cho mọi người cảm giác cao siêu thần bí, mà Đường Ca là hòn ngọc của văn hóa cao nguyên Tây Tạng, đề tài của trang thêu Đường Ca bao gồm nhiều phương diện tôn giáo, lịch sử, dân tộc, tư tưởng quan niệm, được xem là bách khoa toàn thư của Tây Tạng. Trong những bức tranh thêu Đường Ca đầy màu sắc có phản ánh pháp tu Tạng Mật hay không? Cuốn sách "Đại Thủ Ấn - Tức Thân Thành Phật" đã sử dụng nhiều tư liệu tranh thêu Đường Ca, đề cập lịch sử truyền thừa của Đại thủ ấn, sự phát triển cảu phái Cát Cử, các tổ sư truyền thừa Đại thủ ấn, cho đến những bậc đại thành tựu thông qua Đại thủ ấn đạt được sự chứng ngộ, bốn phương diện của phép tu Đại thủ ấn, sáu pháp thành tựu Naro...Thông qua những bức tranh thêu Đường ca tinh xảo, quý giá, phần nào giúp bạn hiểu được tâm pháp của Mật tông.

MỤC LỤC:

Chương 1: Nguồn gốc Đại thủ ấn
Chương 2: Tri thức cần biết
Chương 3: Tiền hành tu pháp
I. Tứ cộng gia đình
II. Tứ bất cộng gia đình
Chương 4: Bốn loại du già trong Đại thủ ấn
I. Tọa pháp Thất chi
II. Pháp Du già chuyên chú
III. Pháp Du già Vô sinh
IV. Pháp Du già Đặc thù
V. Pháp Du già Vô tư và kết luận
Chương 5: Năm chi đạo viên mãn Đại thủ ấn
Chương 6: Năm chi đạo viên mãn Đại thủ ấn
Chương 7: Hợp tu pháp Đại thủ ấn và những vấn đề thường gặp

Danh sách sách

Nhận bản tin

Liên kết website